Polityka prywatności

Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.toolswro.com.pl/ (Polityka Prywatności).

Administratorem danych jest firma Narzędzia Skrawające Tools Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach 55-001, ul. Grabskiego 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000185488, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-17-87-139, REGON: 930968701. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje służące do identyfikacji osoby fizycznej, której dane dotyczą, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Usługodawca przetwarza Dane Osobowe osób, których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów. Oznacza to, że jeśli klient posiadający Konto na stronie http://www.toolswro.com.pl/, to przetwarzane są jego dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i kontaktujący się z Tools Wro przez formularze na stronie internetowej.

§3. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przy zapisaniu się na newsletter, w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia informacji przez formularz kontaktowy.

§4. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane Osobowe zbierane przed Administratora będą przechowywane w celach rozliczeniowych przez okres wynoszący maksymalnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową.

W pozostałym zakresie (newsletter, formularz kontaktowy) uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Narzędzia Skrawające Tools Sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: tools@toolswro.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Narzędzia Skrawające Tools Sp. z o.o. albo przetwarzający, z którymi firma ściśle współpracuje.

§5. Dobrowolność podawanych danych.

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania Danych Osobowych, wymienionych wcześniej w niniejszym dokumencie.

§6. Pliki cookies

Witryna http://www.sklep.toolswro.com.pl/ używa plików cookies.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu i zapewnić efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Narzędzia Skrawające Tools Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.